Onderzoeksinstellingen | Aquacultuur vlaanderen

Onderzoeksinstellingen

Vlaamse universiteiten, hogescholen, nationale en provinciale onderzoeksinstellingen die onderzoek verrichten op aquacultuur-gerelateerde onderwerpen zijn in deze lijst opgenomen. Slechts beperkte uitleg is bij elk instituut voorzien maar links naar bijhorende websites laten de lezer toe onmiddellijk de volledige informatie over het instituut of consortium te vinden. 

Meer informatie over de 'mariene' onderzoeksgroepen kan u terugvinden in het Compendium voor Kust en Zee.

 

Agentschap voor Natuur en Bos - Viskwekerij te Rijkevorsel

De vis die hier geproduceerd wordt, is enkel bestemd voor restocking (i.e. herstelprogramma’s voor zeldzame vissoorten in de Vlaamse binnenwateren) en is dus niet commercieel.

 

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

De aquacultuurafdeling van het ILVO voert onderzoek uit voor de lokale aquacultuurperspectieven: offshore mosselcultuur, restocking in tarbot, zeeboerderijen rond windmolenparken, reconversie van landbouwbedrijven tot aquacultuurbedrijven, opzet nieuwe land-based aquacultuur,…

Email: daan.delbare@ilvo.vlaanderen.be

 

Inagro

In 2008 startte het POVLT (nu Inagro) - met steun van het FIOV en in samenwerking met ILVO - de bouw van een Vlaams praktijkcentrum aquacultuur. Het geheel van tanks, filters, warmtewisselaars en pompen, verdeeld over een quarantaine, onderzoekseenheid en uitgroei-eenheid, moeten toelaten op een wetenschappelijk onderbouwde manier onderzoek te doen naar de teelt van zoetwatervis in intensieve recirculatie. Het centrum richt zich tot alle ondernemers in Vlaanderen, in het bijzonder tot land- en tuinbouwers, die interesse hebben in aquacultuur.

Ieperseweg 87

8800 Rumbeke-Beitem

Tel.: 051 27 32 00

Email:

 

INBO - Aquatisch beheer

Het instituur voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks-en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het INBO verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of erin geïnteresseerd is. Als toonaangevende wetenschappelijke instelling werkt het INBO in de eerste plaats voor de Vlaamse overheid maar het levert ook informatie voor internationale rapporteringen en gaat in op vragen van lokale besturen. Daarnaast ondersteunt het INBO onder meer organisaties voor natuurbeheer, bosbouw, landbouw, jacht en visserij. Naast de hoofdzetel in Brussel, heeft het INBO vestigingen in Geraardsbergen, Groenendaal en Linkebeek. Het beschikt daar over specifieke onderzoeksinfrastructuur zoals laboratoria (onder meer fysico-chemisch, moleculair-genetisch), een animalarium, serres en plantages, kweekvijvers voor vis,….

Contact info

 

Odisee - Aquaculture Education and Research Facility (Aqua-ERF)

In het kader van het internationale project Aqua-Vlan, bouwde de voormalige KaHo Sint-Lieven een onderzoeksruimte waar praktijkgericht onderzoek gebeurt naar viskweek in zoet water en waar studenten stages en projecten kunnen uitvoeren.  Het onderzoekscentrum van Odisee heeft de naam Aquaculture Education and Research Facility of kortweg Aqua-ERF gekregen. Naast specifieke aquacultuur-gerelateerde onderzoeken, legt het zich voornamelijk op  de kweek van de zoetwaterkabeljauw (Lota lota) en de Europese rivierkreeft (Astacus astacus). Aquacultuur wordt gezien als een alternatief voor landbouwbedrijven die op zoek zijn naar risicospreiding. Odisee werkt ook rond visvoeders en voert kwaliteitsstudies uit op producten uit de aquacultuur voordat die naar de consument gaan. Het Aqua-ERF en de Animal Welfare and Ethology groep van Odisee bestuderen ook het welzijn van de kweekvis. Odisee organiseert elk jaar een cursus aquacultuur die openstaat voor alle geïnteresseerden.

Email: wouter.meeus@odisee.be

 

KATHO Hogeschool, Campus Roeselare

Geïntegreerde aquacultuur en aquaponics.

Wilgenstraat 32

8800 Roeselare

Tel.: 051 232968

 

Katholieke Universiteit Leuven

Aquacultuuronderzoek aan de KU Leuven kent een lange traditie die teruggaat tot de jaren vijftig toen het proefstation te Linkebeek (nu beheerd door INBO) werd geleid door prof. Marcel Huet. Zijn “Traité de pisciculture” (1953) is een standaardwerk. Tot de jaren zestig werd daar de opleiding tropische visteelt verzorgd. Tijdens de laatste decennia van vorige eeuw leidde prof. Frans Ollevier een team van biologen gespecialiseerd in de intensieve en extensieve visteelt van zoetwater- en mariene vissen. Het huidig aquacultuuronderzoek aan de KU Leuven spitst zich toe op de intensieve visteelt, waterkwaliteit, genetica en fokkerij.

 

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen - Departement Biosystemen

Afdeling Gentechnologie

Deze afdeling gebruikt haar Aqua4c-Aqualab en   haar expertise op fenotypische kenmerken (ziekteweerstand, endocrinologie. Etc.) en genetische kenmerken in selectie voor onderzoek in opdracht en advies en dienstverlening.

Hier lopen diensten voor o.a. veevoederbedrijven.  Maar zij geven evengoed advies aan een aantal restaurants met betrekking tot menselijke voeding.

Het Aqua4c Aqualab test en ontwikkelt nieuwe aquacultuur systemen en teeltsoorten met een nadruk op duurzaamheid, nutriënt recycling, reductie van water- en energieverbruik, reductie van vismeelgebruik en een minimale milieu-impact met een streven  naar zero organisch afval. Zij werken samen met Divisie Zoötechnisch Centrum om hun fundamentele vindingen via opschaling, demonstratie en  introductie in hoeventeelt in praktijk om te zetten.

 

Faculteit Wetenschappen - Departement Biologie

Laboratorium voor Biodiversiteit en Evolutionaire Genomica (LBEG) - Filip Volckaert

LBEG is een erkende internationale leider in de studie van de ecologische genomica van vissen en hun parasieten. Het onderzoeksteam van 7 doctoraatsstudenten, twee postdocs, een ingenieur en onderzoeksdirecteur legt zich toe op het traceren van vissen in visserij en aquacultuur, genetische en biologische merkers voor het beheer van visstocks, broedstock beheer en merker geassisteerde selectie in aquacultuur, en het opstellen van testkits.

De consultancy Biogenomics, die geassocieerd is met LBEG, ontwikkelt moleculaire merkers voor derden op basis van de meest recente sequentietechnologie en geeft advies voor de integratie van genomische methodologieën in aquacultuur en visserij.

 

Labo Kwaliteitszorg Dierproductie

Opschaling en aquacultuur dierproeffaciliteiten

 

Biologie KULAK (Katholieke Universiteit Leuven afdeling Kortrijk):

Algenteelt en opstellen modellen over de milieu impact en duurzaamheid van aquacultuur.

 

De KU Leuven geeft ook advies aan bedrijven via de dienstverlenende afdelingen:

Divisie Zoölogie

Subdivisie : Advies en Dienstverlening voor Bio-informatische & Genomische Identificatie

Selective breeding: broodstock management, QTL analysis and Marker Assisted Selection & fisheries and aquaculture & wildlife management (dit betreft onder andere de genetische impact van aquacultuur op de natuurlijke vispopulaties).

 

Divisie Zoötechnisch Centrum

Geven advies met betrekking tot demonstratieprojecten zoetwater aquacultuur en opschaling; dienstverleningsprojecten met de industrie; demonstratieprojecten of dienstverleningen die omwille van de grootschaligheid niet via het Aqua4c-Aqualab project kunnen doorgaan.

 

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG)

Onderzoek en advies in het combineren van aquacultuur en hydroponic groententeelt (aquaponics).

Het PCG is betrokken bij de duurzame teelt van vis in recirculatiesystemen en bij het karakteriseren van de markt voor gekweekte vis. PCG wil duurzame visteelt integreren in de glastuinbouw door de mogelijkheden te onderzoeken van een combinatieteelt vis en groenten.

Provinciaal Technisch Instituut Kortrijk

Integratie van visteelt en hydroponics (aquaponics).

 

 

Universiteit Gent - UGent Aquaculture R&D Consortium

Universiteit Gent doet onderzoek in aquacultuur sinds de vroege jaren zeventig waarbij het pekelkreeftje Artemia en zijn cruciale rol als levend voer voor larven van mariene vissen en crustaceeën centraal stond. Sinds de oprichting van het Artemia Reference Center (ARC) in 1978, werd gestreefd naar een multidisciplinaire aanpak van het onderzoek waarbij verschillende departementen betrokken werden die gespecializeerd zijn in een ganse waaier van andere disciplines zoals microbiologie, analytische scheikunde, pathologie, histologie, voeding, socio-economische aspecten van ontwikkelingssamenwerking, ecologie en voedselveiligheid.

Op dit moment zijn 15 departementen uit 3 faculteiten betrokken bij onderzoek, opleiding en internationale ontwikkelingssamenwerking rond aquacultuur. Dit heeft geleid tot een lange lijst van gemeenschappelijke A1 publicaties (A1 publications) en doctoraten. Deze onderzoekseenheden hebben zich verenigd in het UGent Aquacultuur R&D Consortium om hun gemeenschappelijke objectieven kracht bij te zetten.

Contact info

 

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Faculteit Dierengeneeskunde

Faculteit Wetenschappen

Radius Thomas More

Radius doet onderzoek naar de kweek van microalgen op zowel laboschaal als pilootschaal. De focus ligt enerzijds op het kweekproces en het integreren van zij-en afvalstromen in dit kweekproces. De pilootinstallatie, tot maximaal 4000 liter, bevindt zich in een serre met een computergestuurde klimaatregeling en voedingsunit. Door zowel op pilootschaal als laboschaal te werken, kunnen we de extrapolatie maken van kleinere volumes tot grote volumes om zo een betere inschatting te maken over de commerciële mogelijkheden van de kweek van microalgen. Anderzijds beschikt Radius over de infrastructuur voor het onderzoek m.b.t. het verwerken van microalgen om ze te gebruiken als alternatieve grondstof voor toepassingen in o.a. voedingsmiddelen, diervoeders en biogebaseerde chemicaliën. Dit onderzoek is gericht op verwerkingsprocessen, scheidingstechnologieën en chemische  analysetechnieken voor zowel fysische als chemische karaterisatie van de biomassa. 

Vlaamse instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

VITO is initiatiefnemer voor het Vlaams Algenplatform (VAP).

Doelstelling VAP:

» Stroomlijnen initiatieven

» Klankbord naar industrie, overheid, bevolking,…

» Roapmap voor algen opmaken

» Structureren/voorstellen naar wetgeving

VITO NV

Boeretang 200

2400 MOL

Tel.: 014 33 56 14

E-mail: