Regelgeving: aquacultuur op zee | Aquacultuur vlaanderen

Regelgeving: aquacultuur op zee

 

Mariene ruimtelijke planning

Met de vernieuwing van de cyclus van het Marien Ruimtelijk Plan (MRP), werd op 20 maart 2020 het MRP voor de periode 2020 – 2026 van kracht. Daarbij worden bijkomende zones voor aquacultuurontwikkelingen afgebakend in de windmolenparken, naast de gedefinieerde sites voor maricultuur die sedert het MRP van 2014 bestaan in de windmolenconcessiezones van Belwind I en C-Power. Ook de zones voor Commerciële en Industriële Activiteiten (CIA-zones) bieden perspectief voor mariene aquacultuur door hun gunstige ligging dichter bij de kustlijn.

Het MRP vermeldt ook enkele voorwaarden voor een duurzame maricultuur zonder de veiligheid in het gedrang te brengen.

 

Consulteer het themahoofdstuk Aquacultuur in het Compendium voor Kust en Zee voor informatie rond het ruimtegebruik, de wetgeving en de lopende demonstratieprojecten.

 

Bevoegdheidsverdeling

Op Belgisch niveau valt aquacultuur die op zee plaats onder de bevoegdheid van de federale overheid. Onderstaande lijst geeft een overzicht van de bevoegdheidsverdelingen voor de meest relevante thematieken op federaal niveau:

  • Gebruiksvergunning: gebruiksvergunningen voor mariene activiteiten zijn een bevoegdheid van de dienst Marien Milieu, DG Leefmilieu van de federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. 

  • Milieuvergunning: milieuvergunningen voor mariene activiteiten zijn een bevoegdheid van het KBIN, Wetenschappelijke Dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM), van de Operationele Directie Natuur.

  • Introductie uitheemse soorten: Aquacultuur op zee die gepaard gaat met de introductie van uitheemse soorten is onderworpen aan de bijkomende procedure van het koninklijk besluit van 21 december 2001 betreffende de soortenbescherming in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België - KB Soortenbescherming (21.12.2001 (B.S. 14.02.2002)). Tevens is de BMM bevoegd voor de toepassing van Ver. (EG) nr. 708/2007 betreffende het gebruik van exotische en plaatselijk niet-voorkomende soorten.

  • Voedselveiligheid: deze materie wordt op federaal niveau beheerd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

  • Impact scheepvaartveiligheid: het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum is bevoegd voor de scheepvaartveiligheid.

 

Milieuvergunning

Stap 1: stel een milieu-effectenrapport (MER) op.

Stap 2: BMM zal op basis hiervan een milieu-effectbeoordeling opstellen.

Stap 3: publieke consultatieronde.

Stap 4: al dan niet toekennen vergunning.

Meer info bij Beheerseenheid van het Mathematisch Model voor de Noordzee (BMM)