Regelgeving: aquacultuur aan land | Aquacultuur vlaanderen

Regelgeving: aquacultuur aan land

 

1. Milieu

 

1.1 Milieueffectrapportage

Vooraleer u met uw project kunt starten, moet er al dan niet een inschatting gebeuren van de mogelijke effecten op het milieu.

Milieueffectrapportage (MER) is een studie die je moet doen van het effect van het bedrijf op het milieu. Ofwel moet je een MER opstellen (lange studie), ofwel via ontheffing (= opstellen van MER zonder lange procedure) of via screeningsnota (waaruit blijkt dat ontheffingsnota niet vereist is).

 • Beoogt u een jaarlijkse productie van <1000 ton levend gewicht?

Dan dient u een project-mer-screeningsnota aan uw milieuvergunningsaanvraag toe te voegen die aantoont dat van uw project geen aanzienlijke effecten voor mens en milieu te verwachten zijn.

 • Beoogt u een jaarlijkse productie van >1000 ton levend gewicht?

Dan dient u een project-milieueffectenrapport (project-MER) bij uw milieuvergunningsaanvraag te voegen of ontheffing aanvragen die aantoont dat van uw project geen aanzienlijke effecten voor mens en milieu te verwachten zijn.

Meer info bij Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

 

1.2 Milieuvergunning

 • Kweekt u in een gesloten of open systeem?

Open systeem= klasse 1: milieuvergunning aanvragen bij de Deputatie van de provincie.

Gesloten systeem= klasse 2: milieuvergunning aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

 

1.3 Watervergunning

 • Gaat u oppervlaktewater capteren?

<500m³/jaar: melden bij waterwegbeheerder.

>500m³/jaar: vergunning aanvragen en jaarlijkse retributie betalen aan waterwegbeheerder.

Meer info bij de waterwegbeheerders (de scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal nv) en havenbesturen.

 • Gaat u grondwater oppompen?

Vergunnen als onderdeel van de milieuvergunning of melden bij Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM).

En jaarlijkse heffing betalen aan de VMM.

 • Gaat u vervuild water lozen?

Vergunning aanvragen als onderdeel van de milieuvergunning.

Indien volume vervuild water <500m³/jaar: geen aangifte doen, enkel melden bij VMM.

Indien volume vervuild water >500m³/jaar: heffing te betalen op basis van jaarlijkse aangifte bij VMM.

Meer info bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

1.4 Stedenbouwkundige vergunning

 • Ligt uw bedrijf in een gebied waarop een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) van toepassing is?

Indien ja:

 • Is het een provinciaal of een gewestelijk RUP?

Indien provinciaal: vraag een vergunning aan bij provincie.

Indien gewestelijk: vraag een vergunning aan bij het Vlaams Gewest.

Indien nee:

 • Start u een nieuw bedrijf op?

Dan moet u een stedenbouwkundige vergunning aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

 • Vormt u een niet-landbouwbedrijf om tot een aquacultuurbedrijf? 

Dan moet u een stedenbouwkundige vergunning aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

 • Vormt u een landbouwbedrijf om tot een aquacultuurbedrijf? 

Dan moet u geen stedenbouwkundige vergunning aanvragen.

Meer info bij Vlaams Ministerie Ruimte Vlaanderen, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed.

 

1.5 Natuurvergunning

 • Is uw aquacultuurinstallatie gelegen in:
  • een groen-, park- of bosgebied?
  • een agrarisch gebied met ecologische waarde?
  • een beschermd duingebied?
  • een vogel- of habitatrichtlijngebied?

en wilt u vegetatie of kleine landschapselementen (zoals houtachtige beplantingen, heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomen, hoogstamboomgaarden, bermen van wegen en waterlopen) wijzigen?

Dan moet u een natuurvergunning aanvragen bij uw gemeente.

 

2. Voedselveiligheid

 • Werkt u met consumptievissen die al dan niet bestemd zijn voor commerciële productie?

Dan moet u zich registreren bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

 • Wil u een commerciële/ productieve aquacultuur opstarten die levende dieren transporteert en de plaats van bestemming wordt als ziektevrij beschouwd?

Dan moet u een toelating aanvragen bij het FAVV.

 • Wil u een commerciële/productieve aquacultuur opstarten die levende dieren transporteert en de plaats van bestemming wordt niet als ziektevrij beschouwd?
 • en u werkt enkel met levende vis?

dan moet u een erkenning aanvragen bij het FAVV op het gebied van ziekte

 • gaat u de vis ook afdoden?

dan moet u een bijkomende erkenning aanvragen bij het FAVV op het gebied van hygiëne

 

Een erkenning is vereist voor elke operator waarvan de voorziening niet als ziektevrij beschouwd wordt.

We onderscheiden twee soorten erkenningen:

 • Erkenning op gebied van ziekte ( bij primaire productie=  levende vis)
 • Erkenning op gebied van hygiëne (bij transformatie= afgedode vis)

Indien een operator dus niet alleen levende vis produceert maar ze ook afdoodt, zijn er twee erkenningen vereist. Dit gaat gepaard met verplichte inspectie (zie verder).

Meer info bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.

 

3. Mest

Nog in te vullen.