Europees aquacultuurbeleid | Aquacultuur vlaanderen

Europees aquacultuurbeleid

Sedert de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) in 2014 tracht de Europese Commissie nadrukkelijker in te zetten op de ontwikkeling van een duurzame Europese aquacultuursector. Om het beleid tussen de lidstaten onderling op elkaar af te stemmen wordt met betrekking tot aquacultuur gewerkt via de Open Coördinatiemethode (OCM). Deze beleidsprocedure leidt niet tot bindende afspraken of EU-wetgeving, maar is eerder bedoeld om lidstaten aan te zetten tot informatie-uitwisseling omtrent de meest optimale werkwijzen, en om hen te doen streven naar het bereiken van specifieke doelstellingen. In dit kader heeft de Europese Commissie in 2013 Strategische Richtsnoeren omtrent de ontwikkeling van de Europese aquacultuursector uitgeschreven, die bepaalde gemeenschappelijke prioriteiten en doelstellingen op EU-niveau vaststellen. De vier prioriteiten die de Unie opgesteld heeft in haar Strategische Richtsnoeren, zijn:

  • administratieve lasten verlichten;
  • betere toegang geven tot ruimte en water;
  • concurrentievermogen stimuleren;
  • concurrentievoordelen door hoge kwaliteit en gezondheids- en milieunormen beter benutten.

In 2014-2015 werd de EU-lidstaten gevraagd om een nationaal meerjarenplan op te stellen voor het bevorderen van een duurzame aquacultuursector. Het Belgisch Nationaal Strategisch Plan voor Aquacultuur werd tijdens de mid-term review van 2017 herbekeken en in Vlaanderen werd de strategie bijgesteld. Daar waar het accent van de Vlaamse strategie iets te nadrukkelijk op de ontwikkeling van aquacultuur in recirculatiesystemen lag, focust men in Vlaanderen nu ook op de ontwikkeling van een duurzame en geïntegreerde aquacultuur zowel op land en op zee.

Evenzeer in het kader van het nieuwe GVB, is eind 2016 de Aquaculture Advisory Council opgericht. Deze adviesgroep werd opgericht met steun van de Europese Unie en heeft als doel om adviezen en aanbevelingen te formuleren voor zowel de Europese instellingen en lidstaten. De AAC is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de industrie en andere belanghebbenden (60%-40%).

Meer informatie over aquacultuur in Europa  en het functioneren van de AAC kan men vinden op:

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture_nl

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2016-aquaculture-in-the-eu_en.pdf

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/aquaculture-advisory-council_nl