Strategische stuurgroep aquacultuur: werking | Aquacultuur vlaanderen

Strategische stuurgroep aquacultuur: werking

Taken

 • Advies uitbrengen over de richting waarin het Vlaams aquacultuurbeleid vorm en invulling krijgt.

 • Ontwikkelingen opvolgen die een impact hebben op aquacultuur door het identificeren van kansrijke thema’s voor onderzoek.

 • Advies geven over lopend onderzoek.

 • De Vlaamse aquacultuur bekijken vanuit het oogpunt van (internationale) samenwerking en meewerken aan de bevordering ervan.

 • Aandachtspunten voor het beleid signaleren zowel om innovatie als om projecten te bevorderen, belemmeringen te helpen wegwerken en slaagkansen te verhogen.

 • Een inbreng leveren bij het ontwerpen van beleidsplannen zoals het Vlaams deel van het nationaal strategisch plan voor aquacultuur in het kader van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.

 • Reflecteren over de meest adequate vorm van financiële steunverlening zowel voor onderzoek, praktijkuitwisseling als voor productieve investeringen en daarbij een inbreng geven in het opstellen van de randvoorwaarden waaraan projecten die overheidssteun krijgen, dienen te voldoen.

 Samenstelling

 • Overheid Beleid: Departement Landbouw en Visserij
 • Overheid onderzoek: ILVO (Instituut voor Landbouw- en visserijonderzoek)
 • Overheid promotie & marketing: VLAM (Vlaams centrum voor Agro- en Visserijmarketing)
 • Overheid coördinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen : VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee)
 • Industriële sector: productiesector en veevoedersector
 • Retailsector: COMEOS (vertegenwoordigd door Colruyt)
 • Kennissector:
  • UGent
  • KULeuven
  • Odisee Hogeschool
  • Praktijkcentrum Inagro
 • Aanverwante sectoren: Rederscentrale en De Blauwe Cluster
 • Eerste bewerking en commercialisatie: VLV (Vlaamse Visveiling)

Werkgroepen

1. Werkgroep Infoloket en adviescentra

Voorzitter: Johan Heyman, Departement Landbouw en Visserij.

Taken:

 • Beschrijven van de taken van het infoloket.
 • Identificeren van instellingen die hiervoor in aanmerking komen en waarom.
 • Overzicht maken van hoe het advies aan aquacultuurbedrijven het best georganiseerd wordt, welke soort advies er nodig is en wie dit advies kan geven.

meer informatie

2. Werkgroep Visie:

Voorzitter: Patrick Sorgeloos, professor emeritus, UGent.

Taken:

 • Identificeren van de meest kansrijke richtingen in Vlaanderen voor de ontwikkeling van mariene aquacultuur en zoetwateraquacultuur, waarbij ook geïntegreerde aquacultuur, wieren, biotechnologie, … aan bod komen.
 • Opstellen van een stappenplan waarin concreter uitgewerkt staat wat er moet gebeuren om deze visie in praktijk om te zetten inzake financiering, termijnen, …

meer informatie

3. Werkgroep Wetgeving

Voorzitter: Stijn Van Hoestenberghe, Managing Director bij Aqua4C.

Taken:

 • Identificeren van knelpunten in de bestaande (en eventueel toekomstige) wetgeving.

 • Aankaarten van deze knelpunten en formuleren van verbeterpunten bij de bevoegde instellingen.

meer informatie

4. Werkgroep onderzoek & onderwijs

Voorzitter: Willy Verdonck, Director bij N.V. Joosen-Luyckx Aqua Bio.

Taken:

 • Overzicht maken en bijhouden van het Vlaams aquacultuuronderzoek en van de onderzoeksonderwerpen waarover momenteel kennis ontbreekt.

 • Bepalen van onderzoeksprioriteiten op basis van de ontwikkelde visie.

meer informatie