Sleutelrol voor aquacultuur in nieuwe Europese Strategieën | Aquacultuur vlaanderen

Sleutelrol voor aquacultuur in nieuwe Europese Strategieën

De Europese Commissie heeft op 20 mei een ambitieuze nieuwe Biodiversity Strategy (biodiversiteitsstrategie) aangenomen om de Europese natuur meer kansen te geven en dichter bij de Europese burger te brengen alsook een Farm to Fork Strategy ( "van boer tot bord"-strategie) voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem. De twee strategieën zijn sterk verweven en verbinden de natuur, de boeren, het bedrijfsleven en de consumenten in een weg naar een concurrerende, gezonde en duurzame toekomst. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor aquacultuur. De nieuwe Biodiversity Strategy en de Farm to Fork Strategy kaderen in de European Green Deal (EC 11 december 2019).

 

Meer lezen over deze nieuwe strategieën alsook het consulteren van bijhorende documentatie kan op de website van de Europese Commissie.

 

Biodiversity Strategy

De nieuwe biodiversiteitsstrategie pakt de belangrijkste oorzaken van biodiversiteitsverlies aan, zoals niet-duurzaam gebruik van land en zee, overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling en invasieve uitheemse soorten. De strategie, die in het hart van de COVID-19-pandemie is aangenomen, is een centraal element van het herstelplan van de EU, dat cruciaal is voor het voorkomen en opbouwen van veerkracht bij toekomstige uitbraken en dat onmiddellijke zakelijke en investeringsmogelijkheden biedt voor het herstel van de economie van de EU. De strategie is bedoeld om biodiversiteit een integraal onderdeel te maken van de algemene economische groeistrategie van de EU.

In de strategie wordt onder meer voorgesteld bindende doelstellingen vast te stellen om beschadigde ecosystemen en rivieren te herstellen, de gezondheid van in de EU beschermde habitats en soorten te verbeteren, bestuivers terug te brengen naar de landbouwgrond, de vervuiling te verminderen, steden te vergroenen, de biologische landbouw en andere biodiversiteitsvriendelijke landbouwpraktijken te verbeteren, en de gezondheid van de Europese bossen te verbeteren. De strategie bevat concrete stappen om de Europese biodiversiteit tegen 2030 op de weg naar herstel te brengen, onder meer door ten minste 30% van het Europese land en de Europese zeeën om te vormen tot effectief beheerde beschermde gebieden en door ten minste 10% van het landbouwareaal terug te brengen tot sterk gediversifieerde landschapselementen.

Er wordt voorzien dat de maatregelen op het gebied van natuurbescherming, duurzaam gebruik en herstel economische voordelen opleveren voor de plaatselijke gemeenschappen, waardoor duurzame banen en groei worden gecreëerd. Hiervoor zal een jaarlijkse financiering van 20 miljard euro vrijgemaakt worden via verschillende fondsen waaronder EU-fondsen en nationale en particuliere financiering.

 

Farm to Fork Strategy

De Farm to Fork Strategy zal de overgang mogelijk maken naar een duurzaam EU-voedselsysteem dat de voedselzekerheid waarborgt en toegang garandeert tot gezonde voeding die afkomstig is van een gezonde planeet. De idee is om de milieu- en klimaatvoetafdruk van het EU-voedselsysteem te verkleinen en de veerkracht ervan te versterken, waardoor de gezondheid van de burgers wordt beschermd en de bestaansmiddelen van de economische actoren worden gewaarborgd. In de strategie worden concrete doelstellingen vastgesteld om het voedselsysteem van de EU om te vormen, waaronder een vermindering met 50% van het gebruik en het risico van pesticiden, een vermindering met ten minste 20% van het gebruik van meststoffen, een vermindering met 50% van de verkoop van antimicrobiële stoffen die voor landbouwhuisdieren en aquacultuur worden gebruikt, en het bereiken van 25% van het landbouwareaal in het kader van de biologische landbouw.

Een sleutelrol is weggelegd voor Europese landbouwers, vissers en aquacultuurproducenten bij de overgang naar een rechtvaardiger en duurzamer voedselsysteem. Zij zullen hiervoor steun krijgen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het gemeenschappelijk visserijbeleid door middel van nieuwe financieringsstromen en eco-regelingen voor de invoering van duurzame praktijken. De stategie voorziet door duurzaamheid het handelsmerk van Europa te maken in het ontstaan van nieuwe zakelijke opportuniteiten en een diversificatie van de inkomstenbronnen voor Europese boeren en vissers en aquaculutuurproducenten.