Nieuwste inzichten rond palingkweek gebundeld. | Aquacultuur vlaanderen

Nieuwste inzichten rond palingkweek gebundeld.

Aquacultuur zit wereldwijd in de lift en er wordt voorspeld dat deze groei ook in de komende jaren zal aanhouden.  De mondiale visserijsector daarentegen zit al een tijdje in een plateaufase. Er wordt dan ook vooral naar aquacultuur gekeken om de groeiende wereldbevolking te voeden en zodoende de druk op natuurlijke populaties van vis en schaaldieren te ontlasten. Indien men hierin succesvol wil zijn, is het belangrijk dat de sector zelfonderhoudend wordt en er met andere woorden in slaagt om vis- en schaaldieren hun volledige levenscyclus te laten doorlopen in kunstmatige omstandigheden. Om dit te bewerkstelligen is evenwel veel kennisontwikkeling nodig , onder andere over de ecofysiologie van de te kweken dieren en dit gekoppeld aan technologische ontwikkelingen die een duurzame kweekpraktijk op schaal mogelijk maken. Deze uitdaging is, zeker in onze contreien, van tel voor het kweken van Europese paling (Anguila anguila).

De paling, een lekkere maar mysterieuze soort, kent een aparte levenscyclus met zowel een continentale als mariene levensfase en is momenteel sterk bedreigd in zijn voorkomen. Indien men erin zou slagen om de levenscyclus van paling in kunstmatige omstandigheden te ontsluiten zou dit echter een grote meerwaarde betekenen, niet allen voor de sector, maar ook voor het opstellen van doeltreffende beheersmaatregelen voor wilde populaties. Om dit te realiseren moeten eerst kennishordes genomen worden op het vlak van de reproductieve biologie en de vereiste eco-fysiologische omstandigheden in vroege levensstadia. Het onderzoek en de hiermee gepaard gaande technologische vooruitgang rond deze vraagstukken maakt echter de laatste jaren grote vorderingen. Zo is er ondertussen meer kennis beschikbaar over de geschikte voeders voor juvenielen, geassisteerde reproductiemethoden, de incubatie van eieren, het opkweken van jonge aaltjes, etc. Een recente paper van Deense onderzoekers met meer dan tien jaar onderzoekservaring binnen dit veld biedt nu een overzicht van de laatste inzichten inzake het kweken van paling. Hoever de palingkweek nu staat kan u lezen in het artikel (Engels).