Hoeveel voedsel kan de oceaan duurzaam produceren tegen 2050? | Aquacultuur vlaanderen

Hoeveel voedsel kan de oceaan duurzaam produceren tegen 2050?

Een stijgende wereldbevolking en een alsmaar toenemende welvaart, zorgen voor een steeds sterkere vraag naar kwaliteitsvol voedsel. Volgens schattingen zijn we in 2050 met bijna tien miljard mensen, die jaarlijks meer dan 500 miljoen ton aan vlees (vis en vlees van landdieren) gaan consumeren. Om aan een dergelijke vraag te kunnen voldoen, is een opschaling van de globale voedselproductie vereist. De mogelijkheden hiertoe aan landzijde zijn echter gelimiteerd omwille van het nog weinig beschikbare areaal aan geschikte grond en beperkte watervoorraden. 

Het is daarom interessant om te analyseren in hoeverre de productie van duurzaam zeevoedsel kan verhoogd worden. Zeevoedsel, naast een bron van proteïnen, zijn tevens belangrijke leveranciers van vetzuren en micronutriënten die niet eenvoudig te vinden zijn in andere dierlijke producten. Bovendien is het risico op milieuschade kleiner. Zeevoedsel kan dus bij uitstek bijdragen aan een gezonde voedselvoorziening voor de toekomstige wereldbevolking.

Momenteel is 17% van al het geconsumeerd vlees (van vis of landdieren) afkomstig uit de oceaan. Om in te schatten hoe sterk de productie van duurzaam zeevoedsel kan verhoogd worden, stelden wetenschappers verschillende vraag- en aanbodcurves op. Deze aanbod-curves richten zich op de verschillende zeevoedsel-producerende sectoren (wildvangst, maricultuur, maricultuur van bivalven) en brachten technologische, ecologische, economische en regulatorische belemmeringen in rekening. Men kwam tot de conclusie dat een duurzame opschaling van de zeevoedselproductie mogelijk was in al de beschouwde sectoren. Het meeste groeipotentieel was toe te schrijven aan de maricultuur, op voorwaarde dat er voorzien wordt in adequate beheers- en beleidsmaatregelen die een duurzame expansie mogelijk maken (zie ook nieuwsbericht van 6 augustus 2020).

Over alle sectoren heen zou een productiestijging tussen 21-44 miljoen ton aan zeevoedsel haalbaar zijn tegen 2050, een toename van 36 à 74% t.o.v. huidige waarde (59 miljoen ton). Hiermee zou 12 tot 25% van de toegenomen vraag naar vlees kunnen gedekt worden.

 

Voor meer inzicht in de gehanteerde benadering en een diepere analyse van de resultaten, kan u hier klikken.