Het economisch verhaal achter multi-trofische aquacultuur | Aquacultuur vlaanderen

Het economisch verhaal achter multi-trofische aquacultuur

Bij geïntegreerde multi-trofische aquacultuur worden soorten van verschillende trofische niveaus in elkaars nabijheid gekweekt en dienen de bijproducten (organisch en anorganisch afval) van een bepaalde soort als voedingsbron voor een andere soort. De praktijk kan in tegenstelling tot meer conventionele monocultuur praktijken een lagere ecologische voetafdruk realiseren en daarnaast ook het financiële plaatje en de sociale perceptie rond aquacultuur bevorderen.

Het economisch verhaal achter IMTA wordt in een recente review paper van Knowler et al. (2020) onder de loep genomen. Zaken zoals het economisch potentieel, de houding van de consument, de marktvraag, winstgevendheid, ecologische efficiëntie en private stimuli, etc. komen aan bod. Naast een blik op de huidige stand van zaken, wordt ook naar de toekomst gekeken en worden er aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek.

De onderzoekers concludeerden dat totnogtoe vooral gefocust werd op economische studies die dieper ingaan op het milieueffect, on-site winstgevendheid en marktanalyses naar de publieke perceptie en acceptatie tegenover de techniek en haar producten. Uit hun analyse blijkt dat er duidelijke economische en ook ecologische voordelen verbonden zijn aan IMTA waardoor een snelle expansie van de techniek in de toekomst realistisch is. Met het oog op deze evolutie wijzen zij wel op de nood aan bijkomende economische analyses die rekening houden met de positieve en negatieve externaliteiten verbonden aan de productie om zodoende de werkelijke meerwaarde van IMTA voor de samenleving aan te tonen.